Во Институтот за фолклор „Марко Цепенков“ денес има 23 вработени, од кои, 16 се научно-истражувачки кадар, и тоа, 12 доктори на науки и 4 магистри, а 7-ина се административно-технички кадар.

Директор

Проф д-р Зоранчо Малинов

Научно-истражувачки кадар:

 • Д-р Клеанти Ановска, истражувач на фолклорот и етнологијата на влашкиот народ, научен советник
  Email: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
 • Д-р Трајко Петровски, истражувач на фолклорот и етнологијата на ромскиот народ, научен советник
  Email: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

 • Д-р Родна Величковска, истражувач на вокалната народна музика, научен советник
  Email: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

 • Д-р Ермис Лафазановски, истражувач на народната проза, научен советник
  Email: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

 • Д-р Лидија Стојановиќ-Лафазановска, истражувач на народната поезија, научен советник
  Email: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

 • Д-р Весна Петреска, истражувач на семејниот живот, обредите и верувањата, научен советник
  Email: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

 • Д-р Катерина Петровска-Кузманова, истражувач на народната драма, научен советник
  Email: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

 • Д-р Изаим Муртезани, истражувач на фолклорот и етнологијата на албанскиот народ, научен советник
  Email: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

 • Д-р Зоранчо Малинов, истражувач на народниот календар, обредите и верувањата, научен советник
  Email: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

 • Д-р Јасминка Ристовска Пиличкова, истражувач на текстилната орнаментика, научен соработник
  Email: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

 • Д-р Актан Аго, истражувач на фолклорот и етнологијата на турскиот народ, научен соработник
  Email: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

 • Д-р Велика Стојкова-Серафимовска, истражувач на вокално-инструменталната народна музика, научен соработник
  Email: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

 • Д-р Кристина Димовска, истражувач на кратките жанрови и детскиот фолклор, асистент
  Email: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

 • М-р Емилија Апостолова-Чаловска, истражувач на народната архитектура, асистент
  Email: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

 • М-р Александра Кузман, истражувач на инструменталната музика и народните инструменти, асистент
  Email: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

 • М-р Стојанче Костов, истражувач на народните ора, асистент
  Email: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Email на институтот за фолклор: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.


Административно-технички кадар:

Секретар:
-Милан Шарац

Одговорен сметководител:
-Марија Денковска

Библиотекар:
-Анета Талеска

Архивисти:
-Блага Ангелкова
-Цане Серафимовски

Технички работник:
-Борис Петровски

Хигиеничар:
-Роза Димоска


Поранешни директори на Институтот за фолклор „Марко Цепенков“:

проф. д-р Драгослав Ортаков
академик д-р Блаже Ристовски
д-р Цветанка Органџиева
д-р Ѓорѓи Здравев
д-р Галаба Паликрушева
д-р Блаже Петровски
д-р Васил Тоциновски
д-р Ѓорѓи Ѓорѓиев
д-р Благоја Стоичовски
д-р Александра Попвасилева (1.1.1995-1.7.1997)
д-р Трпко Бицевски (1.7.1997-1.7.2001)
проф. д-р Севим Пиличкова (1.7.2001-15.2.2010)
проф. д-р Боне Величковски (15.2.2010-15.2.2011)


Поранешни вработени на Институтот за фолклор „Марко Цепенков“:

Марија Хаџи Пецова
Марија Попстефанија
Методија Симоновски
Ранка Христова
Ристо Проданов
Зекир Кадрија
Ганчо Пајтонџиев
Методија Стојчевски
Живко Фирфов
Вера Здравева
Олга Симонова
Вера Ралева
Ангелина Крстева
Никола Цветановски
Александар Линин
д-р Кирил Ќамилов
Звезда Новевска
Мирослава Димитрова
Лепосава Спировска
Воислав Јаќоски
Живко Чинго
Живко Алексоски
Филип Милошевски
Стојан Муцунски
Борка Велковска
Оливера Павловска
Милица Лепчевска
Луан Старова
Драгица Попова
Анѓа Здравева
Михаило Димовски
Добре Пешевски
д-р Татјана Каличанин
д-р Танас Вражиновски
д-р Никифор Робовски
Јелица Андоновска
Наумка Ѓоревска
Мирјана Анастасова
д-р Лазо Каровски
д-р Боривоје Џимревски
Катица Пешевска
Митра Ангелова
Виолета Поповска
Верица Станковиќ
д-р Анета Светиева
Мане Илиевски
Тодорка Тодорова
м-р Драгица Божинова
Јонче Цветковски
д-р Весна Матијашевиќ
Светлана Георгиева
Зекир Игбал
Драгица Филиповска
Зекир Сабрије
Славица Станковска
Љуба Ѓилева
д-р Леонтина Гега
Стамен Цветковски
д-р Кокан Грчев
Љупчо Бојаров
Нарциса Андреева-Мишева
Симонида Филипова-Китановска
Ивона Опетчевска-Татарчевска
м-р Јелена Цветановска
Галина Јанаки
Тодор Адреев
д-р Севим Пиличкова
д-р Боне Величковски
м-р Ермаљ Мехмети

Developed by Cube Systems