PDF File – Док.бр. 55 – Македонски народни ора од репертоарот на „Танец“- Увод, работен ракопис