PDF File – Док.бр. 68 – Македонски народни ора од репертоарот на „Танец“ – работен ракопис и кинетограми