а) Истражувач на народната поезија;

б) Истражувач на народната проза;

в) Истражувач на детскиот фолклор и кратките жанрови;

г) Истражувач на народната драма.

а) Истражувач на семејниот живот, обредите и верувањата;

б) Истражувач на народното право, обредите и верувањата;

в) Истражувач на народниот календар, обредите и верувањата;

г) Истражувач на народните обичаи, обредите и верувањата.

а) Истражувач на народната носија и текстилната орнаментика;

б) Истражувач на уметничките занаети и вештини;

в) Истражувач на традиционалните занаети и вештини;

г) Истражувач на народната архитектура.

а) Истражувач на вокалната народна музика;

б) Истражувач на вокално-инструменталната народна музика;

в) Истражувач на инструменталната музика и народните инструменти;

г) Истражувач на народните ора.

а) Истражувач на фолклорот и етнологијата на албанскиот народ;

б) Истражувач на фолклорот и етнологијата на турскиот народ;

в) Истражувач на фолклорот и етнологијата на влашкиот народ;

г) Истражувач на фолклорот и етнологијата на ромскиот народ.

а) Секретар

б) Сметководител

в) Библиотекар

г) Архивист

д) Дешифрант

ѓ) Мелограф

е) Технички работник

ж) Хигиеничар