Македонски фолклор бр. 77-78

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

Внатрешни почетни страници
Линк: Внатрешни почетни страници 1-5.pdf
Боне Величковски
Линк: Краток преглед на теориите во фолклористиката од денешна перспектива 7-13.pdf

DOI: https://doi.org/10.55302/MF2077- 78007v
Зоранчо Малинов

Линк: Високообразовната дејност во Институтот за фолклор „Марко Цепенков“ во периодот 2008 – 2019 година 15-25.pdf

DOI: https://doi.org/10.55302/MF2077- 78015m
Arbnora Dushi
Линк: Folkloristics and the challenges of defining its discipline the relation of folkloristics and oral history 27-35.pdf

DOI: https://doi.org/10.55302/MF2077-78027d
Лидија Тантуровска
Линк: Потреба од терминолошки речник во фолклористиката 37-42.pdf

DOI: https://doi.org/10.55302/MF2077-78037t
Leontina Gega-Musa
Линк: Challenges in Folkloristics a new understanding of the research object 43-49.pdf

DOI: https://doi.org/10.55302/MF2077-78043gm
Весна Петреска
Линк: Предизвиците на современите фолклористички и етнолошки истражувања 51-61.pdf

DOI: https://doi.org/10.55302/MF2077-78051p
Нина Аксиќ
Линк: Народните обичаи при раѓањето на детето и во текот на првата година (врз примери од српската заедница во Нови Пазар) 63-75

DOI: https://doi.org/10.55302/MF2077-78063a
Наде Костадиновска-Спасеновска
Линк: Откажување од наследството од женски аспект (причини, последици, чувства) 77-87

DOI: https://doi.org/10.55302/MF2077-78077ks
Изаим Муртезани
Линк: Кон пародијата на еден ритуал (според примерот на импровизираната свадба од с. Речане, Гостиварско) 89-105.pdf

DOI: https://doi.org/10.55302/MF2077-78089m
Родна Величковска
Линк: Велигденски празнувања. Традиција и современост 107-122.pdf

DOI: https://doi.org/10.55302/MF2077-78077ks
Costis Drygianakis
Линк: Gajda and zurna on the Balkans development of differences inside national borders 123-130.pdf

DOI: https://doi.org/10.55302/MF2077-78123d
Стојанче Костов
Линк: Обредниот карактер на ороводните песни (избрани примери од Источното игроорно подрачје на Македонија) 131-137.pdf

DOI: https://doi.org/10.55302/MF2077-78131k
Vagelis Bandelas
Линк: Zurna geography in Greece 139-146.pdf

DOI: https://doi.org/10.55302/MF2077-78139b
Тимко Чичаковски
Линк: Стилови на изведување на инструментот канон, во државите каде што е традиционален инструмент 147-154.pdf

DOI: https://doi.org/10.55302/MF2077-78147ch
Андријана Јаневска
Линк: Свадбениот обреден комплекс кај Македонците од Мала Преспа 155-164.pdf

DOI: https://doi.org/10.55302/MF2077-78155j
Александар Димитријевски
Линк: Меѓу традиционалното и современото трансформацијата на репертоарот на македонските свадбени обичаи 165-174.pdf

DOI: https://doi.org/10.55302/MF2077-78165d
Evgenia Redkova
Линк: Feodosy Rubtsov’s contribution to comparative studies on the musical folklore of Slavs 175-184.pdf

DOI: https://doi.org/10.55302/MF2077-78175r
Благица Илиќ
Линк: Орските и музичките содржини – уметничка потреба на свадбените прослави 185-192.pdf

DOI: https://doi.org/10.55302/MF2077-78185i
Irina Teplova
Линк: Ella von Schultz-Adaiewsky as “a pioneer of ethnomusicology” discoveries of the XIX century together with modern practice 193-201.pdf

DOI: https://doi.org/10.55302/MF2077-78193t
Вера Стојчевска-Антиќ
Линк: Историската важност на народните кажувања 203-208.pdf

DOI: https://doi.org/10.55302/MF2077-78203sa
Иван Котев
Линк: Некои карактерни и физички особини одразени во македонските народни поговорки и пословици 209-219.pdf

DOI: https://doi.org/10.55302/MF2077-78209k
Ана Витанова-Рингачева
Линк: Семантичкиот поттекст на локалната сказна во сооднос со универзалниот модел на сказновидната матрица (врз примери од необјавената книга „Араптази“... 221-233

DOI: https://doi.org/10.55302/MF2077-78221vr
Кристина Димовска
Линк: Чудноприказната на Џон Толкин 235-244.pdf

DOI: https://doi.org/10.55302/MF2077-78235d
Елизабета Конеска
Линк: Предизвикот на визуелното изразување и неговите перспективи низ призмата на меѓународниот фестивал на етнолошки и на документарни филмови во Кратово 245-254.pdf

DOI: https://doi.org/10.55302/MF2077-78245k
Ана Стојаноска
Линк: Фолклорот и неговиот прототеатарски импулс 255-263.pdf

DOI: https://doi.org/10.55302/MF2077-78255s
Биљана Рајчинова-Николова
Линк: Присвојување на кодовите и нивното постмодернистичко извртување 265-281.pdf

DOI: https://doi.org/10.55302/MF2077-78265rn
Славица Петровска
Линк: Присвојување на кодовите и нивното постмодернистичко извртување 265-281.pdf

DOI: https://doi.org/10.55302/MF2077-78283p
Емилија Апостолова Чаловска
Линк: Црквата „Рождество на Пресвета Богородица“ во Тепавци како поствизантиски антецедент на преродбенските трикорабни базилики 293-314.pdf

DOI: https://doi.org/10.55302/MF2077-78293ach
Мирјана П. Мирчевска
Линк: Антропологија на мултикултурализмот теорија и практика 315-327.pdf

DOI: https://doi.org/10.55302/MF2077-78315m
Владимир Јанев
Линк: Социјално-економските аспекти во фолклорот на македонските Евреи 329-339.pdf

DOI: https://doi.org/10.55302/MF2077-78329j
Боре Неделковски
Линк: Селскостопански објекти во етничкиот предел Кривопаланечко 341-356.pdf

DOI: https://doi.org/10.55302/MF2077-78341n
Содржина
Линк: Содржина 357-359.pdf
Внатрешна завршна страница
Линк: Внатрешна завршна страница.pdf

Внатрешна насловна страница.pdf
Боне Величковски – КРАТОК ПРЕГЛЕД НА ТЕОРИИТЕ ВО ФОЛКЛОРИСТИКАТА.pdf
Зоранчо Малинов – ВИСОКООБРАЗОВНАТА ДЕЈНОСТ ВО ИНСТИТУТОТ ЗА ФОЛКЛОР.docx
Arbnora Dushi – FOLKLORISTICS AND THE CHALLENGES OF DEFINING ITS DISCIPLINE.pdf
Лидија Тантуровска – ПОТРЕБА ОД ТЕРМИНОЛОШКИ РЕЧНИК ВО ФОЛКЛОРИСТИКАТА.pdf
Leontina Gega-Musa – CHALLENGES IN FOLKLORISTICS A NEW UNDERSTANDING OF THE RESEARCH OBJECT.pdf
Весна Петреска – ПРЕДИЗВИЦИ НА СОВРЕМЕНИТЕ ФОЛКЛОРИСТИЧКИ И ЕТНОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА.pdf
Нина Аксиќ – НАРОДНИТЕ ОБИЧАИ ПРИ РАЃАЊЕТО НА ДЕТЕТО И ВО ТЕКОТ НА ПРВАТА ГОДИНА.pdf
Наде Костадинова-Спасеновска – ОТКАЖУВАЊЕ ОД НАСЛЕДСТВОТО ОД ЖЕНСКИ АСПЕКТ.pdf
Изаим Муртезани – КОН ПАРОДИЈАТА НА ЕДЕН РИТУАЛ.pdf
Родна Величковска – ВЕЛИГДЕНСКИ ПРАЗНУВАЊА ТРАДИЦИЈА И СОВРЕМЕНОСТ.pdf
Costis Drygianakis – GAJDA AND ZURNA ОН THE BALKANS DEVELOPMENT OF DIFFERENCES INSIDE NATIONAL BORDERS.pdf
Стојанче Костов – ОБРЕДНИОТ КАРАКТЕР НА ОРОВОДНИТЕ ПЕСНИ.pdf
Vagelis Bandelas – ZURNA GEOGRAPHY IN GREECE.pdf
Андријана Јаневска – СВАДБЕНИОТ ОБРЕДЕН КОМПЛЕКС КАЈ МАКЕДОНЦИТЕ ОД МАЛА ПРЕСПА.pdf
Александар Димитријевски – МЕЃУ ТРАДИЦИОНАЛНОТО И СОВРЕМЕНОТО.pdf
Evgenia Redkova – FEODOSY RUBTSOV`S СONTRIBUTION TO СOMPARATIVE STUDIES OF THE MUSICAL FOLKLORE OF SLAVS.pdf
Благица Илиќ – ОРСКИТЕ И МУЗИЧКИТЕ СОДРЖИНИ – УМЕТНИЧКА ПОТРЕБА НА СВАДБЕНИТЕ ПРОСЛАВИ.pdf
Irina Teplova – ELLA VON SCHULTZ-ADAIEWSKY AS “A PIONEER OF ETHNOMUSICOLOGY” DISCOVERIES OF THE XIX CENTURY TOGETHER WITH MODERN PRACTICE.pdf
Вера Стојчевска-Антиќ – ИСТОРИСКАТА ВАЖНОСТ НА НАРОДНИТЕ КАЖУВАЊА.pdf
Иван Котев – НЕКОИ КАРАКТЕРНИ И ФИЗИЧКИ ОСОБИНИ ОДРАЗЕНИ ВО МАКЕДОНСКИТЕ НАРОДНИ ПОГОВОРКИ И ПОСЛОВИЦИ.pdf
Ана Витанова-Рингачева – СЕМАНТИЧКИОТ ПОТТЕКСТ НА ЛОКАЛНАТА СКАЗНА.pdf
Кристина Димовска – ЧУДНОПРИКАЗНАТА НА ЏОН ТОЛКИН.pdf
Елизабета Конеска – ПРЕДИЗВИКОТ НА ВИЗУЕЛНОТО ИЗРАЗУВАЊЕ И НЕГОВИТЕ ПЕРСПЕКТИВИ НИЗ.pdf
Ана Стојаноска – ФОЛКЛОРОТ И НЕГОВИОТ ПРОТОТЕАТАРСКИ ИМПУЛС.pdf
Биљана Рајчинова-Николова – ПРИСВОЈУВАЊЕ НА КОДОВИТЕ ОД МИНАТОТО И НИВНО ПОСТМОДЕРНИСТИЧКО ИЗВРТУВАЊЕ.pdf
Славица Петровска – ФОЛКЛОРНАТА ЕСТЕТИКА ВО РЕВОЛУЦИОНЕРНО АНГАЖИРАНАТА ДРАМА ОД КРАЈОТ НА XIX И НА ПОЧЕТОКОТ НА XX ВЕК.pdf
Емилија Апостолова Чаловска – ЦРКВАТА „РОЖДЕСТВО НА ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА“ ВО .pdf
Мирјана П. Мирчевска – АНТРОПОЛОГИЈА НА МУЛТИКУЛТУРАЛИЗМОТ- ТЕОРИЈА И ПРАКТИКА.pdf

Боре Неделковски – СЕЛСКОСТОПАНСКИ ОБЈЕКТИ ВО ЕТНИЧКИОТ ПРЕДЕЛ КРИВОПАЛАНЕЧКО.pdf
Содржина.pdf
Внатрешна завршна страница.pdf