PDF File – Док.бр. 2 – Народни ора и орска традиција во Штипско – непубликуван текст