Нова книга на проф. д-р Родна Величковска и проф. д-р Катерина Петровска-Кузманова

„Лазарската обредно-пејачка традиција во Македонија“ е насловот на најновата книга на проф. д-р Родна Величковска и проф. д-р Катерина Петровска – Кузманова во дигитално ЦД издание. Книгата ги обработува Женските обредни поворки претствуваат дел од традицијата во којaобредните дејства се во тесна врска со песната што ги следи. Тргнувајќи од нераскинливоста на оваа врска, во книгата ќе стане збор за лазарските поворки, при што акцентот на анализата е насочен кон нивната регионална распространетост, а нивните карaктеристики и значења се обработени од повеќе аспекти, при што најголемо внимание е посветено на: функционалната, текстуалната, изведбената и мелопоетската анализа на песните.