PDF File – Док.бр. 3 – Народните ора и орската традиција во Штипско – Рецензија Ганчо Пајтонџиев