PDF File – Док. бр.1 – Збирка (орска и вокална традиција) Глогоњ и Јабука, Панчево 8-12.4.1973 година