Македонски фолклор бр. 79

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

Внатрешни почетни страници
Линк: Внатрешни почетни страници 1-3.pdf
Зоранчо Малинов
Линк: IN MEMORIAM – Проф. д-р Трајко Петровски (1952-2020) 5-11.pdf

DOI: https://doi.org/10.55302/MF2179005m
Дејан Крстиќ
Линк: Состојбите и перспективите во проучувањето и примената на балканската традиционална култура 13-39.pdf

DOI: https://doi.org/10.55302/MF2179013k
Катерина Петровска-Кузманова
Линк: Фолклористичките истражувања на миграциските процеси 41-50.pdf

DOI: https://doi.org/10.55302/MF2179041pk
Александра Кузман
Линк: Чалгаџијата како создавач-креатор 51-57.pdf

DOI: https://doi.org/10.55302/MF2179051k
Petyo Krastev
Линк: Traditional instrumental musical practices from Southwestern Bulgaria in modern environment 59-70.pdf

DOI: https://doi.org/10.55302/MF2179059k
Jelena Joković
Линк: Interstylistic networking of trumpet orchestras of Western, Northeastern and Southeastern Serbia on the example of performing the melody of “Pšeničice, sitno seme” song 71-87.pdf

DOI: https://doi.org/10.55302/MF2179071j
Наташа Диденко
Линк: Октомвриски фестивали на народни игри и песни во Битола и во Штип во 1947 година (подготовка, реализација, значење) 89-104.pdf

DOI: https://doi.org/10.55302/MF2179089d
Sanja Radinović and Mirjana Zakić
Линк: Miodrag A. Vasiljevich and folk music of Macedonia 105-117.pdf

DOI: https://doi.org/10.55302/MF2179105r
Gerlinde Glaser
Линк: Swinging a ritual for health and prosperity performed in Russia and on the Balkans 119-136.pdf

DOI: https://doi.org/10.55302/MF2179119g
Наде Костадиновска-Спасеновска
Линк: Наследувањето анализирано во рамките на обичајното наследно право и на граѓанското законско наследно право 137-149.pdf

DOI: https://doi.org/10.55302/MF2179137ks
Горан Василески
Линк: Народните обичаи за празникот „Св. пророк Еремија“ во селата од Прилепското Поле 151-158.pdf

DOI: https://doi.org/10.55302/MF2179151v
Оливера Каевска
Линк: Обичаите и верувањата во Мариовско прикажани во романот „Крпен живот“ од Стале Попов 59-166.pdf

DOI: https://doi.org/10.55302/MF2179159k
Кристина Димовска
Линк: Хроника за XX симпозиум за балкански фолклор 169-182.pdf

DOI: https://doi.org/10.55302/MF2179169d
Содржина
Линк: Содржина.pdf
Внатрешна завршна страница
Линк: Внатрешна завршна страница.pdf

МФ 79 Внатрешна насловна страница
Зоранчо Малинов – IN MEMORIAM – ПРОФ. Д-Р ТРАЈКО ПЕТРОВСКИ (1952-2020).pdfIN MEMORIAM – Проф. д-р Трајко Петровски (1952 ‒ 2020).pdf
Дејан Крстиќ – СОСТОЈБИТЕ И ПЕРСПЕКТИВИТЕ ВО ПРОУЧУВАЊЕТО И ПРИМЕНАТА НА БАЛКАНСКАТА ТРАДИЦИОНАЛНА КУЛТУРА.pdf
Катерина Петровска-Кузманова – ФОЛКЛОРИСТИЧКИТЕ ИСТРАЖУВАЊА НА МИГРАЦИСКИТЕ ПРОЦЕСИ.pdf
Александра Кузман – ЧАЛГАЏИЈАТА КАКО СОЗДАВАЧ-КРЕАТОР.pdf
Petyo Krastev – TRADITIONAL INSTRUMENTAL MUSICAL PRACTICES FROM SOUTHWESTERN BULGARIA IN A MODERN ENVIRONMENT.pdf
Jelena Joković- INTERSTYLISTIC NETWORKING OF TRUMPET ORCHESTRAS OF WESTERN NORTHEASTERN AND SOUTHEASTERN SERBIA.pdf
Наташа Диденко – ОКТОМВРИСКИ ФЕСТИВАЛИ НА НАРОДНИ ИГРИ И ПЕСНИ ВО БИТОЛА И ВО ШТИП ВО 1947 ГОДИНА.pdf
Sanja Radinović and Mirjana Zakić – MIODRAG A. VASILJEVICH AND FOLK MUSIC OF MACEDONIA.pdf
Gerlinde Glaser – SWINGING A RITUAL FOR HEALTH AND PROSPERITY PERFORMED IN RUSSIA AND ON THE BALKANS.pdf
Наде Костадиновска-Спасенова – НАСЛЕДУВАЊЕТО АНАЛИЗИРАНО ВО РАМКИТЕ НА ОБИЧАЈНОТО НАСЛЕДНО ПРАВО И НА ГРАЃАНСКОТО ЗАКОНСКО НАСЛЕДНО ПРАВО.pdf
Горан Василески – НАРОДНИТЕ ОБИЧАИ ЗА ПРАЗНИКОТ „СВ. ПРОРОК ЕРЕМИЈА“ ВО СЕЛАТА ОД ПРИЛЕПСКО ПОЛЕ.pdf
Оливера Каевска – ОБИЧАИТЕ И ВЕРУВАЊАТА ВО МАРИОВСКО ПРИКАЖАНИ ВО РОМАНОТ „КРПЕН ЖИВОТ“ ОД СТАЛЕ ПОПОВ.pdf
Кристина Димовска – ХРОНИКА ЗА XX МЕЃУНАРОДЕН СИМПОЗИУМ ЗА БАЛКАНСКИ ФОЛКЛОР.pdf
МФ Внатрешна завршна страница
Содржина.pdf