СЛОБОДЕН ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

Институтот за фолклор “Марко Цепенков” – Скопје согласно Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер е имател на информации. Барањата може да се достават до службено лице за посредување при остварување на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер:

Милан Шарац
ул. “Рузвелтова” бр. 3 1000, Скопје
ifmarkocepenkov@mt.net.mk
02/3080 – 193

Барање
Жалба
Пристап до информации од јавен карактер
Правилник за формата и содржината на образецот на Барањето за пристап до информациите од јавен карактер
Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер
Годишен Извештај
Деловник за работа на Советот на Институтот
Статут
Правилник за систематизација на работните места на Институтот

Информација

Локација

1. Податоци од надлежности кои ги извршува институцијата, односно кои се утврдени со закон

2. Податоци за контакт на институцијата

3. Податоци за функционерот, односно одговорното лице на институцијата

4.  Основни податоци за контакт со службеното лице за посредување со информации

5. Основни податоци за контакт со лице овластено за заштитено внатрешно пријавување

6. Список на лица вработени во институцијата со позиција, службен е-маил и службен телефон

7. Законите кои се однесуваат на надлежноста на имателот на информации, поврзани со регистарот на прописи објавени во службеното гласило

8. Прописи што во рамките на својата надлежност ги донесува институцијата во вид на подзаконски акти

9. Органограм за внатрешна организација на институцијата

10. Стратешки планови и стартегии за работа на институцијата

11. Годишни планови и програми за работа на институцијата

12. Годишен Буџет и завршна сметка на институцијата

13. Годишни финансиски планови по квартали и програми за реализација на буџетот на институцијата

14. Ревизорски извештаи

15. Видови услуги кои ги дава институцијата

16.Тарифници за надоместоци за издавање на реални акти

17. Поднесување на барање за пристап до информации

18. Целокупна документација за јавните набавки, за концесиите и за договорите за јавно – приватно партнерство

19. Предлог на програми, ставови, мислења, студии и други слични документи кои се однесуваат на актите од надлежноста на институцијата

20. Извештаи за работа на институцијата кои ги поднесува до органите надлежни за спроведување контрола и надзор

21. Статистички податоци за работата, како и други информации, акти и мерки со кои се влијае на животот и работата на граѓаните и кои произлегуваат од надлежноста и работата на имателот на информации

22.Други информации кои произлегуваат од надлежноста и работата на институцијата