Вработени

Во Институтот за фолклор „Марко Цепенков“ денес има 19 вработени, од кои, 12 се научно-истражувачки кадар, и тоа, 13 доктори на науки, а 7-ина се административно-технички кадар.

Директор

Проф. Д-р Ермис Лафазановски

Научно-истражувачки кадар:

Email на институтот за фолклор: ifmarkocepenkov@mt.net.mk

Секретар:
-Милан Шарац

Одговорен сметководител:

Библиотекар:
-Анета Талеска

Архивисти:
-Блага Ангелкова
-Цане Серафимовски

Технички работник:
-Борис Петровски

Хигиеничар:
-Роза Димоска

проф. д-р Драгослав Ортаков
академик д-р Блаже Ристовски
д-р Цветанка Органџиева
д-р Ѓорѓи Здравев
д-р Галаба Паликрушева
д-р Блаже Петровски
д-р Васил Тоциновски
д-р Ѓорѓи Ѓорѓиев
д-р Благоја Стоичовски
д-р Александра Попвасилева (1.1.1995-1.7.1997)
д-р Трпко Бицевски (1.7.1997-1.7.2001)
проф. д-р Севим Пиличкова (1.7.2001-15.2.2010)
проф. д-р Боне Величковски (15.2.2010-15.2.2011)

Д-р Родна Величковска, истражувач на вокалната народна музика, научен советник
Марија Хаџи Пецова
Марија Попстефанија
Методија Симоновски
Ранка Христова
Ристо Проданов
Зекир Кадрија
Ганчо Пајтонџиев
Методија Стојчевски
Живко Фирфов
Вера Здравева
Олга Симонова
Вера Ралева
Ангелина Крстева
Никола Цветановски
Александар Линин
д-р Кирил Ќамилов
Звезда Новевска
Мирослава Димитрова
Лепосава Спировска
Воислав Јаќоски
Живко Чинго
Живко Алексоски
Филип Милошевски
Стојан Муцунски
Борка Велковска
Оливера Павловска
Милица Лепчевска
Луан Старова
Драгица Попова
Анѓа Здравева
Михаило Димовски
Добре Пешевски
д-р Татјана Каличанин
д-р Танас Вражиновски
д-р Никифор Робовски
Јелица Андоновска
Наумка Ѓоревска
Мирјана Анастасова
д-р Лазо Каровски
д-р Боривоје Џимревски
Катица Пешевска
Митра Ангелова
Виолета Поповска
Верица Станковиќ
д-р Анета Светиева
Мане Илиевски
Тодорка Тодорова
м-р Драгица Божинова
Јонче Цветковски
д-р Весна Матијашевиќ
Светлана Георгиева
Зекир Игбал
Драгица Филиповска
Зекир Сабрије
Славица Станковска
Љуба Ѓилева
д-р Леонтина Гега
Стамен Цветковски
д-р Кокан Грчев
Љупчо Бојаров
Нарциса Андреева-Мишева
Симонида Филипова-Китановска
Ивона Опетчевска-Татарчевска
м-р Јелена Цветановска
Галина Јанаки
Тодор Адреев
д-р Севим Пиличкова
д-р Боне Величковски
м-р Ермаљ Мехмети
Д-р Клеанти Ановска
Д-р Трајко Петровски