Научно-истражувачки проекти

Научно-истражувачки проекти (од 1996 до 2010):

            Научно-истражувачката дејност на вработените во Институтот, покрај другите активности, особено доаѓа до израз и преку вклучувањето во научно-истражувачките проекти. Теренските истражувања, како и можностите за истражувања во разните научни, образовни, архивски, музејски, библиотечни и други институции кои располагаат со разна граѓа од областа на фолклористиката, етнологијата, етномузикологијата и ним сродните науки и научни дисциплини, кои ги овозможуваат учествата во научно-истражувачките проекти, се од особено значење за оформувањето на еден научен работник. Во последниве 20-ина години ЈНУ Институт за фолклор „Марко Цепенков“ се јавува како носител на 40-ина научно-истражувачките проекти, но за жал, во последниве 7-8 години финансирањето од страна на надлежното Министерство за образование и наука на научно-истражувачката дејност е сведена на минимум. Еве го прегледот на научно-истражувачките проекти финансирани од МОН, како на завршените заклучно со 2009 година, така и на оние кои сé уште не се финализирани, односно не се финансиски доисплатени.

Прозниот фолклор од крајот на ’60-те до крајот на ’80-те години на нашиот (ХХ) век

Македонско фолклорно наследство

Извори и материјали за проучување на фолклорот во Македонија од домашна и странска провиниенција

Македонски фолклорни материјали од Архивот на САНУ

Еротските елементи во народното творештво во Република Македонија

Градска инструментална традиција во Македонија

Современата состојба на фолклорот во Охридско-струшкиот регион

Структурата на симболите во обичаите, обредите, архитектурата и текстилот

Македонски фолклорни материјали од минатото

Народната песна на Муслиманите од Гора

Прозното народно творештво во Република Македонија

Вербална и невербална комуникација во сферата на социјалната и духовната култура во обичаите и верувањата

Типологизација на македонските народни приказни

Фолклорна и етнолошка граѓа од Македонија во архивите и научните институти во странство

Естетиката на епско-лирските творби во народното творештво од Република Македонија

Структурата на симболите во архитектурата, текстилот и применетата народна уметност

Градската инструментална музичка традиција

Современата состојба на фолклорот во Охридско-струшкиот регион

Интерферентни односи меѓу народното творештво и обичајната традиција

Фолклористички истражувања во интеркултурален контекст

Извори и граѓа за проучување на материјалната култура во Македонија

Нова фолклорна методологија

Фолклорното наследство и транзиционите процеси

Симболиката во содржините на кодираната интерпретација (од народни верувања до прозна нарација)

Традицијата и секојдневието

Традиции-идеологии-консеквенции:Аспекти на материјалната култура во Македонија

Урбан фолклор

Поетиката во прозното народно творештво

Жива фолклорна традиција

Антропоморфните елементи во македонската народна орнаментика и прозен фолклор, главен истражувач: д-р Ермис Лафазановски;

Фолклорни наративни теории исовремени пракси, главен истражувач: д-р Лидија Стојановиќ-Лафазановска;

Фолклорно наследство:истражување и дигитализавија, главен истражувач: д-р Катерина Петровска-Кузманова;

Помеѓу традицијата и современоста: етнолошко-фолклористичко истражување на народната култура, главен истражувач: д-р Весна Петреска;

Митолошките елементи во народното творештво, главен истражувач: д-р Јасминка Ристовска-Пиличкова;

Традиционална нарација во современи социокултурни интеракции, главен истражувач: д-р Клеанти Ановска;

Промените во календарската обредност по општествено-политичките настани од’90-ите години на XX век, главен истражувач: д-р Зоранчо Малинов;

Споредбени фолклористички истражувања, главен истражувач: д-р Актан Аго;

Улогата на жената во обредите, главен истражувач: д-р Родна Величковска;

Истражување на современата состојба на ромскиот фолклор во Р. Македонија, главен истражувач: д-р Трајко Петровски;

Етнологија на традиционалниот празник, главен истражувач: д-р Изаим Муртезани.