Проекти

Меморија и Екокосмос

Проектот „Меморија и екокосмос“ e национален проект финансиран од Министерството за образование и наука на Република Северна Македонија за периодот 3. 11. 2022 – 30.10. 2023 година.

Конференција Екоантропологија

На 30.05.–01.06. во Скопје во „Јавна соба“ се одржа хибридната Меѓународна научна конференција „Екоантропологија: помеѓу човекот и околината во организација на ЈНУ Институт за фолклор „Марко Цепенков“ – Скопје. Конференцијата претставува надоврзување и надополнување на истражувачките согледби во проектот „Меморија и екокосмос“,