Македонски фолклор бр. 80

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

Внатрешни почетни страници
Линк: Внатрешни почетни страници 1-5.pdf
Весна Петреска
Линк: Архивските и теренските истражувања во Институтот за фолклор 7-19.pdf

DOI: https://doi.org/10.55302/MF2180007p
Јасминка Ристовска Пиличкова
Линк: Осврт на истражувачката дејност на традиционалниот текстил 21-35.pdf

DOI: https://doi.org/10.55302/MF2180021rp
Александра Кузман
Линк: Македонската чалгија низ истражувањата, песните, приказните и документарните емисии 37-54.pdf

DOI: https://doi.org/10.55302/MF2180037k
Стојанче Костов
Линк: Теренските истражувања во етнокореологијата – методи на истражување во XXI век 55-62.pdf

DOI: https://doi.org/10.55302/MF2180055k
Биљана Рајчинова-Николова
Линк: Партиципација на фолклорот во македонската современа драма 63-88.pdf

DOI: https://doi.org/10.55302/MF2180063rn
Танас Вражиновски
Линк: Еден неостварен проект – бугарската фолклористка Росица Ангелова-Георгиева 89-99.pdf

DOI: https://doi.org/10.55302/MF2180089v
Зоранчо Малинов
Линк: Тримерската обредност во Македонија (со посебен осврт на градот Струмица) 101-112.pdf

DOI: https://doi.org/10.55302/MF2180101m
Владимир Боцев
Линк: Обредот курбан во Струмичко 113-125.pdf

DOI: https://doi.org/10.55302/MF2180113b
Горанчо Ангелов
Линк: Зурлаџиската традиција во Струмичко во 21 век 127-141.pdf

DOI: https://doi.org/10.55302/MF2180127a
Gerlinde Glaser
Линк: The enigma of mythical tasks or promises and cosmic images in Macedonian ballads 143-154.pdf

DOI: https://doi.org/10.55302/MF2180143g
Кристина Димовска
Линк: За дистинкцијата меѓу термините „јунак“ и „херој“ 155-168.pdf

DOI: https://doi.org/10.55302/MF2180155d
Лени Фрчкоска
Линк: Политика, идеологии, уживање и девијантни субјективитети демнат од гробот 169-177.pdf

DOI: https://doi.org/10.55302/MF2180169f
Diba Celina Baymak
Линк: Characteristics of traditional clothing of Albanian people in Prizren 179-188.pdf

DOI: https://doi.org/10.55302/MF2180179b
Весна Петреска
Линк: Другоста, различноста, оностраноста во творештвото на Марко Цепенков 191-199.pdf

DOI: https://doi.org/10.55302/MF2180191p
Катерина Петровска-Кузманова
Линк: Приказ на книгата Македонската женска обредно-пејачка традиција од Родна Величковска 201-204.pdf

DOI: https://doi.org/10.55302/MF2180201pk
Билјана Ристовска-Јосифовска
Линк: Приказ на книгата Развојот и дејноста на музичките културно-уметнички организации од Наташа Диденко 205-207.pdf

DOI: https://doi.org/10.55302/MF2180205rj
Содржина
Линк: Содржина 207-208.pdf
Внатрешна завршна страница
Линк: Внатрешна завршна страница.pdf

МФ 80 Внатрешна насловна страница
Весна Петреска – АРХИВСКИТЕ И ТЕРЕНСКИТЕ ИСТРАЖУВАЊА КАКО ПРЕДИЗВИЦИ НА ФОЛКЛОРИСТИЧКИТЕ ИСТРАЖУВАЊА ВО ИНСТИТУТОТ ЗА ФОЛКЛОР ВО ПРВИТЕ ДВЕ ДЕЦЕНИИ НА 21 ВЕК.pdf
Јасминка Ристовска Пиличкова – ОСВРТ НА ИСТРАЖУВАЧКАТА ДЕЈНОСТ НА ИНСТИТУТОТ ЗА ФОЛКЛОР.pdf
Александра Кузман – МАКЕДОНСКАТА ЧАЛГИЈА НИЗ ИСТРАЖУВАЊАТА, ПЕСНИТЕ, ПРИКАЗНИТЕ И ДОКУМЕНТАРНИТЕ ЕМИСИИ.pdf
Стојанче Костов – ТЕРЕНСКИТЕ ИСТРАЖУВАЊА ВО ЕТНОКОРЕОЛОГИЈАТА – МЕТОДИ НА ИСТРАЖУВАЊЕ ВО XXI ВЕК.pdf
Биљана Рајчинова-Николова – ПАРТИЦИПАЦИЈАТА НА ФОЛКЛОРОТ ВО МАКЕДОНСКАТА СОВРЕМЕНА ДРАМА.pdf
Танас Вражиновски – ЕДЕН НЕОСТВАРЕН ПРОЕКТ – ВО СПОМЕН НА БУГАРСКАТА ФОЛКЛОРИСТКА РОСИЦА АНГЕЛОВА-ГЕОРГИЕВА.pdf
Зоранчо Малинов – ТРИМЕРСКАТА ОБРЕДНОСТ ВО МАКЕДОНИЈА.pdf
Владимир Боцев – ОБРЕДОТ КУРБАН ВО СТРУМИЧКО.pdf
Горанчо Ангелов – ЗУРЛАЏИСКАТА ТРАДИЦИЈА ВО СТРУМИЧКО ВО 21 ВЕК.pdf
Gerlinde Glaser – THE ENIGMA OF MYTHICAL TASKS OR PROMISES AND COSMIC IMAGES IN MACEDONIAN BALLADS.pdf
Кристина Димовска – ЗА ДИСТИНКЦИЈАТА МЕЃУ ТЕРМИНИТЕ „ЈУНАК“ И „ХЕРОЈ“ И НИВНАТА ВАЖНОСТ ВО ТОЛКУВАЊЕТО НА ЕПСКИТЕ ПЕСНИ.pdf
Лени Фрчкоска – ПОЛИТИКА, ИДЕОЛОГИИ, УЖИВАЊЕ И ДЕВИЈАНТНИ СУБЈЕКТИВИТЕТИ ДЕМНАТ OД ГРОБОТ.pdf
Diba Celina Baymak – CHARACTERISTICS OF TRADITIONAL CLOTHING OF ALBANIAN PEOPLE IN PRIZREN.pdf
Весна Петреска – ДРУГОСТА, РАЗЛИЧНОСТА, ОНОСТРАНОСТА ВО ТВОРЕШТВОТО НА МАРКО ЦЕПЕНКОВ.pdf
Катерина Петровска-Кузманова – ЖЕНСКИОТ ГЛАС ВО ФОЛКЛОРОТ (ПРИКАЗ НА КНИГАТА НА РОДНА ВЕЛИЧКОВСКА).pdf
Билјана Ристовска-Јосифовска – ПРИКАЗ НА КНИГАТА РАЗВОЈОТ И ДЕЈНОСТА НА МУЗИЧКИТЕ КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКИ ОРГАНИЗАЦИИ И МАНИФЕСТАЦИИ ВО МАКЕДОНИЈА, ТОМ I (МУЗИЧКИ КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКИ ОРГАНИЗАЦИИ) ОД НАТАША ДИДЕНКО.pdf
МФ Внатрешна завршна страница
Содржина.pdf