PDF File – Док.бр. 60 – Русалиски обичаи во с. Секирник (12.3.1972г.) – транскрибиран материјал