III Циклус 2021/22

Студиска програма трет циклус на студии по Фолклористика (2021), раководител проф. д-р Катерина Петровска-Кузманова. 
-Елаборат за докторските студии по фолклористика (линк).
-Структура на студиската програма 2021 (линк)
-Решение (линк)
-Решение за акредитација (линк)
-Прелиминарна листа на кандидати (линк)

III Циклус 2018/19

Според законските норми коишто овозможуваа стекнување со научната титула доктор на науки само со изработка на докторска дисертација, досега на нашата институција успешно се одбранети 12 докторски дисертации и со научната титула доктор по фолклористика се имаат стекнато следниве докторанди:

доктори по фолклористика:

            1. Марија Кукубајска (тема на докторската дисертација: „Смртта и вечноста во народните приказни од САД и Македонија“);

            2. Лидија Чуковска-Робева (тема: „Ерминиите и македонската зографска традиција“);

            3. Благица Хаџи-Јовановска (тема: „Религиозните мотиви во македонската народна поезија“);

            4. Етхем Бајмак (тема: „Народните преданија кај Турците од Кососво и Македонија“);

            5. Јасминка Ристовска Пиличкова (тема: „Македонската традиционална текстилна орнаментика – класификација, типологија и семиотика на ликовните елементи“);

            6. Велика Стојкова-Серафимовска (тема: „Македонската вокална музичка традиција во процесот на општествената транзиција (од ’80-ите години на минатиот век до денес);

            7. Гоце Гавриловски (тема: „Фолклорот и неговата уметничка транспозиција во дел од симфониското творештво кај македонските композитори“);

            8. Гордана Вренцоска (тема: „Македонски визуелен идентитет: дизајнот како можност за еволуција на традициите од визуелното културно наследство“);

            9. Стојанка Манева-Чупоска (тема: „Естетските и структуралните особености на македонските народни носии, со посебен осврт на мијачката носија и нивните трансформации во современиот моден дизајн“);

            10. Владимир Јаневски (тема: „Етнокореолошка класификација на ората во Македонија“);

            11. Есмије Весели (тема:„Фолклорните елементи во канонот на Лека Дукаѓини“);

            12. Беким Рамадани (тема:„Развојните патишта на албанскиот музички фолклор во Тетово и Тетовско“).

            Согласно законските прописи за организирање на студии од трет циклус (докторски студии), ЈНУ Институт за фолклор „Марко Цепенков“ од академската 2018/19 организира и студии од трет циклус (докторски студии) по фолклористика (Студиска програма трет циклус – елаборат). Раководител на студиите од трет циклус е проф. д-р Катерина Петровска-Кузманова.
Табела структура на студиската програма.